Szanowni Widzowie Starsi i Młodsi! Ogłaszamy zapisy do młodzieżowego "STUDIO" teatralnego w Teatrze Nowym w Zabrzu, w którym młodzi mieszkańcy Zabrza i okolic rozwiną swoje pasje teatralne pod okiem instruktorów...

- aktorów. Zajęcia będą miały charakter cykliczny, od kwietnia do czerwca 2017 r.
Inicjatywa jest odpowiedzią na prośbę środowiska skupionego wokół Teatru Nowego w Zabrzu, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników półkolonii letnich pt. "Lato z Teatrem", a także osób, które nie mogły z nich skorzystać, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.
W ramach zajęć uczestnicy będą rozwijać swoje pasje artystyczne. Wyniki działań zaprezentowane zostaną nieodpłatnie mieszkańcom Zabrza i okolicznych miejscowości, nie tylko na scenie Teatru Nowego w Zabrzu, ale również m.in. podczas różnorakich działań miejskich.
W dalszym etapie planujemy organizowanie warsztatów i spotkań
z animatorami amatorskiego ruchu teatralnego.


Poniżej znajduje się:

a) regulamin zajęć;
b) formularz zgłoszeniowy, który należy pobrać, wydrukować 
i uzupełnić, a następnie dostarczyć do Biura Promocji 
i Organizacji Widowni w terminie do 07.04.2017 r., do godz. 16:00;

 

REGULAMIN MŁODZIEŻOWEGO "STUDIO" TEATRALNEGO.
ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH.

1. Organizatorem młodzieżowego "STUDIO" teatralnego jest Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Nowego w Zabrzu "Z kulturą".
2. Zajęcia skierowane są dla dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 13-18.
3. Zapisu na zajęcia można dokonywać w Biurze Promocji i Organizacji Widowni Teatru Nowego w Zabrzu, w terminie podanym przez organizatora.
4. Uczestnicy przyjmowani są według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania wolnych miejsc.
5. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do wpłaty składki miesięcznej
w wysokości 20 zł. Brak wpłaty skutkuje skreśleniem uczestnika z zajęć.
6. Warunkiem uczestnictwa osoby niepełnoletniej jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na jego udział w zajęciach i zgody na przetwarzanie danych osobowych celem organizacji zajęć oraz wykorzystanie wizerunku
w celu promocji działań, a także akceptacja regulaminu. Obowiązek podpisania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych spoczywa również na osobie pełnoletniej, uczęszczającej na zajęcia.
7. Zajęcia odbywają się w przestrzeni Teatru Nowego w Zabrzu.
8. Rodzic/opiekun prawny uczestnika zobowiązany jest interesować się komunikatami wychodzącymi od instruktora prowadzącego zajęcia i od organizatora, uzyskując informacje poprzez stronę internetową, telefonicznie, mailowo lub osobiście.
9. Liczba osób w grupie na zajęciach jest ograniczona i wynosi maksymalnie 15 uczestników. O liczbie grup decyduje organizator zajęć.

10. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu zajęć, poszanowania mienia placówki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach i kulturalnego zachowania względem współuczestników zajęć, pracowników oraz wolontariuszy Stowarzyszenia.

11. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zapisane jako uczestnicy.

12. Za bezpieczne dotarcie osób niepełnoletnich na zajęcia oraz powrót do domu odpowiada rodzic lub opiekun prawny.

13. Na zajęcia uczestnik powinien przyjść 15 minut przed ich rozpoczęciem, by spokojnie się przebrać (np. zmienić buty, zdjąć kurtkę, itp.).

14. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku: choroby instruktora; siły wyższej tzn. decyzji administracyjnej, żałoby narodowej, kataklizmu… etc.
15. O odwołaniu zajęć uczestnicy są informowani przez stronę internetową, telefonicznie, mailowo lub osobiście przez instruktora.
16. Instruktor ma prawo skreślić osobę z listy uczestników zajęć w przypadku: nagannego zachowania utrudniającego zajęcia innym uczestnikom; nieobecności, w wyniku której odwoływane są próby.
17. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą podawane do publicznej wiadomości.

18. Uczestnictwo w zajęciach teatralnych jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.

 

 KARTA ZGŁOSZENIOWA klik