Deklaracja dostępności Teatru Nowego w Zabrzu

Wstęp Deklaracji

Teatr Nowy w Zabrzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://teatrzabrze.pl/

Teatr Nowy w Zabrzu:

Telefon: 665 520 100
E-mail: sekretariat@teatrzabrze.pl
Adres korespondencyjny: pl. Teatralny 1, 41-800 Zabrze

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://teatrzabrze.pl/ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2007-09-31.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-08-03.

Strona internetowa https://teatrzabrze.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Teatru.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • nawigacja klawiaturą,

Oświadczenie sporządzono dnia 2019-10-20.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Teatrze Nowym w Zabrzu do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Paweł Janicki, e-mail: pjanicki@teatrzabrze.pl, telefon: 692934078 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Teatru Nowego  w Zabrzu:

  •  pl. Teatralnym 1

spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

  1. przestrzenie komunikacyjne – dostęp do sali widowiskowej wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – podjazd dla wózków),
  2. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – instrukcja dla portiera,
  3. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  1. instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących – pętla indukcyjna,