PRZETARG NIEOGRANICZONY – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – http://www.teatrnowy.zabrze.magistrat.pl/db/101_18_209462_49515.zip

 

Nazwa projektu

Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i remont budynku Teatru Nowego w Zabrzu wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020

Priorytet: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działania: 5.3. Dziedzictwo kulturowe
Poddziałania: 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe – konkurs

Całkowita wartość projektu: 6 746 109,02

Wysokość dofinansowania: 5 332 492,40

Opis projektu:
Istotą projektu jest zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej Teatru Nowego w Zabrzu poprzez udostępnienie dotychczas wyłączonych z użytkowania pomieszczeń, zwiększenie liczby miejsc na widowni o 37 sztuk, a także prace służące powstaniu Małej Sceny z kameralną widownią na 80 osób przeznaczoną do małych form teatralnych. Planowane działania to: przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i remont zabytkowego budynku. W ramach prac planuje się rozbudowę budynku o nowe skrzydło, w którym zlokalizowane będą nowe pomieszczenia techniczne. W części tej powstanie także klatka schodowa łącząca nową i starą część budynku.

Okres realizacji: 2017-06-16 – 2020-12-31