OGŁOSZENIE KONKURSU NA DYREKTORA TEATRU NOWEGO W ZABRZU

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego w Zabrzu, z siedzibą w Zabrzu, przy Placu Teatralnym 1

 

Prezydent Miasta Zabrza ogłasza konkurs na kandydata
na stanowisko dyrektora Teatru Nowego w Zabrzu

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego w Zabrzu – na czas określony, tj. do dnia 31.08.2027 r. w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności z kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 87).

Wymagania formalne wobec kandydata przystępującego do konkursu:

1.złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu w pkt. II, w terminie określonym w pkt. V;

2.wykształcenie wyższe magisterskie;

3.udokumentowany łącznie półroczny staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury lub szkołach bądź uczelniach realizujących kształcenie artystyczne;

4.złożenie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury (zwanego dalej programem działania instytucji) za okres do 31 sierpnia 2027 r. (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Dokumenty składane przez kandydata:

1.list motywacyjny z własnoręcznym, czytelnym podpisem;

2.kwestionariusz osobowy z własnoręcznym, czytelnym podpisem (załącznik nr 2 do ogłoszenia);

3.program działania instytucji, o którym mowa w pkt. I, w formie papierowej z własnoręcznym, czytelnym podpisem;

4.kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie;

5.kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku kierowniczym;

6.oświadczenie kandydata wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia).

Niezłożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt. V stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.

Wymagane dodatkowe kwalifikacje, umiejętności i kompetencje:

1.wykształcenie z zakresu kierunków artystycznych lub pokrewnych;

2.znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem teatru, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych;

  1. doświadczenie w organizowaniu współpracy z partnerami zagranicznymi;

Do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe kandydata (np.: opinie, rekomendacje).

Zadania realizowane przez Dyrektora:

1.organizowanie działalności teatru w sposób zapewniający realizację zadań statutowych;

2.przygotowywanie i przedstawienie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów i sprawozdań określonych przepisami prawa;

3.zarządzanie mieniem teatru;

4.ustalanie rocznego planu rzeczowego i finansowego oraz jego zmian;

5.kontrola wewnętrzna realizowanych procesów pod kątem zgodności z przepisami prawa;

6.ustalanie kierunków rozwoju artystycznego, planów repertuarowych oraz obsad realizatorów;

7.ustalenie struktury organizacyjnej;

8.prowadzenie polityki kadrowej i płacowej;

9.wykonywanie czynności pracodawcy, w rozumieniu przepisów kodeksu pracy;

10.dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczeniem;

11.rozpatrywanie skarg i wniosków.

Sposób i termin złożenia dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres: Prezydent Miasta Zabrze, ul. prof. Zbigniewa Religi 1 (kancelaria – pok. 51), 41-800 Zabrze, do dnia 02.04.2024 roku do godziny 15:00. Na kopercie należy podać imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu oraz  informację: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Nowego w Zabrzu – NIE OTWIERAĆ”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

Przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego: nie później niż do dnia 28.06.2024 r.

Informacje dodatkowe:

1.Informacji o konkursie udziela Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze, tel. (32) 37 33 414, e-mail: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl, w godzinach pracy Urzędu.

2.Osoby przystępujące do konkursu mogą wystąpić do organizatora lub instytucji o udostępnienie danych dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

3.Wszystkie wymienione w ogłoszeniu załączniki można pobrać ze strony internetowej: https://bip.miastozabrze.pl/um/praca/praca_djom/praca_nieoswiatowych.

4.Na wniosek Komisji kandydat może zostać zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii.

5.Kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach prac Komisji oraz o rozstrzygnięciu konkursu.

6.Program działania instytucji, złożony przez uczestnika konkursu wyłonionego przez komisję konkursową na kandydata na dyrektora, zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia jego powołania.

7.Pod ocenę merytoryczną Komisji będzie poddawany przede wszystkim autorski program działania instytucji, jak również inne wymagane kwalifikacje.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *