XXI FDW REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU

FESTIWALU DRAMATURGII WSPÓŁCZESNEJ

RZECZYWISTOŚĆ PRZEDSTAWIONA” ZABRZE 2022

I. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU

1. Organizatorem Festiwalu Dramaturgii Współczesnej “Rzeczywistość przedstawiona” jest Teatr Nowy w Zabrzu i Miasto Zabrze

2. W konkursie mogą brać udział zaproszone przez organizatorów przedstawienia teatralne oparte na literaturze dramatycznej (polskiej i obcej) powstałej po 1989 roku, obrazującej problemy, dylematy i konflikty współczesnego człowieka – zrealizowane w polskich teatrach instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych. Dopuszczalne są również twórcze adaptacje prozy, scenariuszy filmowych itp.

3. Organizatorzy Festiwalu powołują jury konkursowe składające się z wybitnych twórców i krytyków teatralnych, którego zadaniem będzie dokonanie oceny prezentacji poprzez przyznanie nagród i wyróżnień.

4. Jury, po obejrzeniu wszystkich prezentowanych w ramach Festiwalu przedstawień przyzna nagrody indywidualne (lub zespołowe) za twórczy wkład w realizację dramatu współczesnego na scenach polskich.

5. Laureatami nagród mogą być twórcy widowiska teatralnego: reżyserzy, aktorzy, scenografowie, kompozytorzy, choreografowie. Możliwe jest również przyznanie nagród zesołowych.

6. Jury otrzyma kwotę 32 tys. złotych przeznaczoną na nagrody, wraz z prawem swobodnego nią dysponowania, w ramach niniejszego regulaminu.

7. Najlepszemu dramatopisarzowi festiwalu Jury przyznaje Nagrodę im. Stanisława Bieniasza w formie medalu zaprojektowanego przez Zygmunta Brachmańskiego.

8. Decyzje Jury konkursowego są ostateczne i niezaskarżalne.

9. Decyzje Jury konkursowego podlegają ogłoszeniu podczas zakończenia Festiwalu.

10. Publiczność w drodze plebiscytu przyznaje swoją nagrodę – NAGRODĘ PUBLICZNOŚĆI – najlepszemu spektaklowi festiwalu. Nagroda ma charakter pieniężny i wynosi 3 tys. złotych.

11. Odrębne nagrody przyznawane są również przez Jury „Młodych”.

12. Informujemy, że podczas festiwalu przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku uczestników w postaci zdjęć i/lub nagrań audiowizualnych. Każda osoba podejmująca decyzję o uczestniczeniu w wydarzeniu, przyjmuje do wiadomości, że jej wizerunek ujęty jako szczegół większej całości, może zostać rozpowszechniony w sposób nieodpłatny i nieograniczony w czasie w rozumieniu art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

13. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych zdjęć/nagrań w materiałach promocyjnych oraz w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych i w internecie jako formę promocji autora i konkursu w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności: a) utrwalenie i zwielokrotnienie, w tym techniką drukarską, cyfrową i zapisu magnetycznego b) wykorzystanie pracy lub jej fragmentów do innych form edytorskich (w szczególności plansze, plakaty, publikacje okolicznościowe) c) wprowadzenie do obrotu (upowszechnianie) poprzez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet – strona internetowa organizatora i/lub partnerów medialnych) d) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji Organizatora.

II. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Uczestnicy konkursu odpowiadają za posiadanie pełnych praw autorskich i pokrewnych do prezentowanych utworów.

2. Uczestnicy konkursu nie mogą zmieniać planowanych spektakli, po potwierdzeniu uczestnictwa w konkursie.

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz zgodą na publikację zdjęć z imprezy oraz wizerunków uczestników i laureatów, dokonaną w celach promocyjnych.

Dyrektor Teatru Nowego w Zabrzu

Jerzy Makselon

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Teatr Nowy w Zabrzu przy placu Teatralnym 1, tel. 32 271 32 56, strona internetowa: www.teatrzabrze.pl
  e-mail: sekretariat@teatrzabrze.pl,
  REGON: 000279284, NIP: 6480002403

 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Teatr można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:

1) przesyłając wiadomość na adres e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl

2) listownie i osobiście pod adresem siedziby administratora.

 1. Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO*, czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu, wskazanym poniżej.

 2. Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Panią/Pana lub Państwa udziału w festiwalu, obsługi uczestników festiwalu oraz zapewnienia prawidłowej organizacji festiwalu, w tym rozliczenia festiwalu, prowadzenia dokumentacji związanej z konkursem, jak również jej archiwizacji oraz promocji konkursu i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.

 3. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.

 4. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 5. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane.

 6. *RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *